Thông Tin


  • Khánh thành Trung tâm cấp cứu Vạn Khang SOS
  • 01-05-2018
  • Ngày 26-2-2016, Trung tâm cấp cứu Vạn Khang SOS đã tổ chức Lễ khánh thành và đi vào hoạt động. Trung tâm đặt tại số 113 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5 Mô hình cung cấp dịch vụ cấp cứu của Vạn Khang SOS là một mô hình mới và duy nhất hiện nay ở Việt Nam. Trên cơ sở bố trí một mạng lưới cấp cứu đều khắp, ứng dụng công nghệ thông tin tự động và sử dụng phương tiện vận chuyển cấp cứu thích hợp tại một thành phố đông dân, thường bị tắc đường, nhà người dân ở trong hẻm sâu, dịch vụ cấp cứu của Vạn Khang SOS đảm bảo mục tiêu: Tận dụng thời gian vàng – An toàn cho sức khoẻ.


Scroll